صیرورت انسان
130 بازدید
تاریخ ارائه : 1/24/2013 2:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
می گویند اگر اهلیت باشد..در و دیوار معلم انسان می شود…می گویند ..
این آدم های کوچک..(یکی مثل من) ..پی اهلیت کجا باید بگردند.؟؟ اگر آن قدر در تردید ها گم باشند که به نشانه ها………..
خوشبخت بودند ان ها که در حوزه های قدیم در کنار اساتید بزرگوارشان نفس می کشیدند و چه کم سعادتیم ما که ..بی بهره ایم از نفس رحمانی شان..