تقدیم به پیامبراکرم(ص)
149 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 1:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شب از طلیعه ی چشمت مجاب خواهد شد

و بر قبیله ی مان آفتاب خواهد شد

هرآنچه برف نرفته بدوش تقویم است

به زیر هرم نگاه تو آب خواهد شد

مگر به صور دمیدند، عالمی برخاست

و یا که زلف تو در پیچ وتاب خواهد شد

تویی که گوهر لعلت که جام معرفت است

به کام تشنه انسان شراب خواهد شد

تویی که «اقراء و بسم ِ الله» اعجازت

به جهل باطل انسان کتاب خواهد شد

و طاق های ستم، کاخ های جباران

به یک کرشمه ابرو خراب خواهد شد

و آدمی که بر او نام نیک گندم بود

به لطف نام تو اشرف خطاب خواهد شد

چه، یوسف است که بعد از هزارسال حضیض

کمال یافته و مستطاب خواهد شد

مباد نام بلندت به دور از لب من

مگر دمی که سرایم تراب خواهد شد