یادداشت سرگشاده به رسول جعفریان
76 بازدید
تاریخ ارائه : 6/6/2012 9:43:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

یادداشت سرگشتاده برای حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان

اینجانب راازدوستان و محبین و مطالعه کننده آثارخود محسوب کنید. آثارشماررادرحدنیازمطالعه کرده ام و بازندگینامه علمی شما آشنائی کامل دارم و سعی کرده ام از آخرین نوشته هایتان باخبرشوم و درصورت لزوم ازآن بهره ببرم.

زیاد علاقه ندارم وقتم رابه نقد عملکرد دیگران و آثارشان بپردازم و ترجیح داده ام بیشترین وقت را به مطالعه و تحقیق و تدوین    وتدریس درحوزه قرآن اختصاص بدهم.

و لکن نقد مختصربعضی ازدوستان اجتناب ناپذیرو یاازروی وظیفه است که اینک شما و آثارتان یکی ازآنهاست.

1-آثارجدیدتان را درچند سال اخیراگربررسی کنیم متوجه یک نکته بسیارمهم وحساس می شویم و آن اینکه ظاهرا توجه به اولویت بندی برای تحقیق و تالیف و چاپ قائل نشده اید . این همه وقت شریفتان راصرف تهیه و تدوین و چاپ سفرنامه های حج چه توجیهی برای شما دارد. آیا بهترنیست یک لیست ازکارهای بسیارضروری برای تاریخ اسلام مطابق ثقلین تهیه گردد و زمان کوتاهی ازقبل ازاسلام تا غیبت صغری انتخاب و براساس آن یک تاریخ نسبتا جامع پایه ریزی و طراحی و اجراء گردد. شما بهتراز ما می دانید که درتاریخ های بجا مانده چه ظلم هائی به ثقلین شده است که امروزخداوند فرصت جبران بخشی از آن را به ما داده است. بردارگرانمایه تحقیق درزندگی 23 ساله پیامبراکرم(ص) و تاحدودی منطبق برقرآن و روزمه پیامبراکرم(ص) ودیگرائمه رااستخراج کردن کاری است مهم وضروری که ازامثال حضرتعالی دراین برهه حساس تاریخ انتظار می رود.

 

2- سفرنامه حج سال 90 شمارا که مطالعه کردم به نکته قابل تاملی رسیدم. آیا اگرشخصیت علمی دیگری بجای شما بود و شرایط مسافرت به مکه مکرمه و مدینه منور ه(که هرمسلمانی عاشق و طالب آن است ) برایش فراهم شده بود آیا مثل شما عمل می کرد . شما به عنوان مسئول کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه تاریخ اسلام برچه اساسی در این سفرخرید کتاب کرده اید ؟ نوشته اید حدود پانزده کارتن کتاب که اکثرو شاید همه عربی و درحوزه تاریخ اسلام است. درمورد آن بخش که برای کتابخانه تاریخ اسلام خریداری کرده اید راکاری ندارم ولی بخشی که مربوط به مجلس شورای اسلامی می شود؛ شما براساس چه دستورالعملی و اساس نامه ای و شرح وظیفه ای این همه کتاب تاریخ اسلام و این هم بزبان عربی خریداری کرده اید؟ بگذارید اینطورعرض کنم اگرشخصی غیرازشما رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی بود و تخصص دیگری داشت لابد کتابهای دیگری خریداری می کرد. به عنوان مثال اگرآقای دکترهمایون همتی یا آقای دکترمحمد باقرخرمشاد  بود با توجه به تخصص و زبان آموزی که بلد هستند می رفتند درکشورهای دیگرو مطابق تخصص و زبان خودشان کتا ب خریداری می کردنند؟. آیا چنین رویه ای  صحیح هست و ازفردی مثل شما انتظار می رود.؟  و بعد هم اینطور بی پروا به عنوان سفرنامه  و سفرزیارتی علمی  نوشتن و درمنظرهمه گذاشتن . آیا افرادی نیستند درجامعه که این سیره ناپسند را به ما یادآوری کنند؟ شایددوره ای که مسئولیت شما پایان یابد کتابخانه مجلس شورای اسلامی ازنظرداشتن کتابهای تاریخی بسیارغنی باشد.

 

3-حضور شما درمسائل جاری وروزمره زندگی و تاریخ و سیاست معاصرامری پسنددیده و وظیفه آحاد جامعه اسلامی است. ولی بعضی از قضاوت و موضعگیریهای شما قابل نقد وتامل و سوال برانگیز است. و بعضی درخورشخصیت روحانی و علمی شما نیست. یکی ازموارد آن دفاع ازبرگزیده شدن شخصی برای کرسی رئیس مجلس شورای اسلامی د رهفته های اخیربود.آ یا برراستی درذهن بعضی ازافراداینطورتلقی نمی کند که شما هم بصورت ناصحیح وارد میدان قدرت و بازی های سیاسی دنیوی و مادی شده اید؟  و نه آن شکل سیاست الهی و معنوی. برادر عزیز صریح عرض کنم آیا دفاع شما از شخص خاصی دفاع ازپست خودتان بر ریاست کتابخانه مجلس نیست؟ شما آیا از این می ترسیدید که اگرکس دیگری غیراز جناب آقای دکترلاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را بدست می گرفت شمارا ازریاست کتابخانه مجلس برکنار می کرد و شخص دیگری را انتخاب می کرد ؟ یا عمل شما دفاع ازحق و حقیقت بود. و یا به تعبیری دفاع ازشخصیتهای معتدل.؟

 

4- دریادداشتی فرموده اید انتخاب حضرت آیت الله استادی برای حوزه علمیه و جناب دکترلاریجانی برای ریاست مجلس شورای اسلامی فال نیک است؟ و این را نشانه اعتدال می دانید. هرچند که این حقیر با شما موافق هستم و اسلام چقدرازدست افراد اهل افراط و تفریط ضربه خورده است . و لکن باید مواظب بود با این سخن حق (اعتدال) افراد انقلابی و دلسوزرا ازصحنه خارج نکنیم. ما شاهد هستیم کسان بسیاری که بدنبال رهبر و مقتدایشان ازسران اهل فتنه برائت می جویند ودردوجبهه داخل اسلام (مبارزه با سلفی گری و وهابیت) و خارج اسلام (استعمارو صهیونیست جهانی و آمریکا و اسرائیل و پیروانشان ) مبارزه و مجاهده می کنند محکوم به افراط گری می شوند.

به هرحال شاه بیت عرایض من را در آن مطلب بدانید که وقت شریفتان را به تاریخ سه قرن اول اسلام اختصاص دهید و یک تاریخ جامع و کامل (شاید سیصد جلد) ازثقلین ارائه دهید.والعاقبة للمتقین

                                                                             رسول ملکیان اصفهانی