من های برسرانسان
75 بازدید
تاریخ ارائه : 6/12/2012 9:57:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

من های برسرانسان

بشر را مشاهده می کنیم فریاد باید بکشیم . نمی دانم ازکجای آن بگویم . در عرض یک بیست و چهارساعت هزاران تصویر و میلونها کلمه و صوت ومتن و میلونها صفحه وب برسر این بشر ریخته میشود و فرصت و زمان که بزرکترین نعمت الهی است از این بشر را می گیرد واقعا کی صلاحیت دارد که برای بشر معاصرحرف بزند راهنمائیش کند و یا برایش فیلم بسازد اینجاست که اگر بشرخواست خودش را نجات بدهد باید ازقدرت انتخابش برای بهترینها استفاده کند .

مشاهده می کنیم که چه من های زیادی که بربشرمعاصرسیطره فکری و علمی دارند.وبشررا به منیت های فرعونی می خوانند . درست امروزبا یکی ازآنها برخورد داشتم . اشخاصی که حتی دین و امورقدسی و معنوی ملعبه زبان و قلم ومنیتشان است . هرچند خود درنهایت تاوان آن را خواهند داد و لکن امروززحمتی برای دیگران هستند.

 والسلام