رنجنامه بشریت
123 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2012 9:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

درد من درد بشریت است دلم برای انسانها می سوزد. من به عنوان یک موحد خداپرست برای اینکه سپرجهنم دیگران شوم چه کاری باید انجام دهم.

نگاه ما شاید بیشتردردرون ایران و جهان اسلام است . و مرتب درنزاع و نقد ورد و تائیدخود به سرمی بریم ؛ولی بنظرمن امروزما درموقعیتی هستیم که اگرجمعیت جهان را هفت ملیارد بدانیم باید به نجات شش ملیارد بشرخارج از جهان اسلام برسیم .

آیا واقعا برای چنین فرصتی دردنیای معاصربرنامه یا برنامه هائی داریم.؟؟

چقدرازرنج بشرمعاصرخبرداریم . آنها را چه موجودی می دانیم و چگونه به آنها نظرمی اندازیم.

ما شاید بیشتربه فکراعمال فردی و عبادی و شخصی خود هستیم ودنبال کسب کمالات برای خود؛ وبیشتردنبال عناوینی برای رسیدن به درجاتی ؛ حالا یا قربة الی الله یا با اهداف دیگرمادی؛ و بعضی نهایت اینکه دائم به مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات تذکرمی دهندو آنها راوعظ و موعظه می کنند. ولی دراین بین آنچیزی که فراموش شده است انسانهای مظلوم و مستضعف دیگراست که درسراسرجهان به کمک ما نیازدارند و بیشترین استضعافشان فکری و فرهنگی است.

آیا اینها درخلقت همنوع ما نیستند ونیازبه کمک ما ندارند؟؟

واقعا چه کسی باید رنجنامه بشریت رابنویسد وزنگ آن را تا انجا که درتوان دارد به صدا درآورد.

بله بشرامروزدرفساد و فسق و فجوروقتل و تجاوز وقاچاق و مواد مخدروهزارن موارد دیگرغوطه وراست ولی آیا راه نجاتی نیست. خیلی ها باسرزنش و تحقیرواسناد کفروالحاد و شرک ونفاق جان خود راراحت می کنند ونسخه سهل و آسانی برای خود می پیچند و درحقیقت ازجهاد فرهنگی اسلامی و ایمانی فرارمی کنند.

خطاب من بیشتربه صاحبان فکرو اندیشه هست ؛ انهائی که به سعادت بشرمی اندیشند و دنبال صراط مستقیم برای بشرهستند.

بیائید درقدم اول بشرمعاصررا بشناسیم و درقدم دوم رنجنامه اورا تدوین کنیم ودرقدم سوم به کمک آنها بشتابیم ؛ شاید فردا دیرترازامروزباشد.

شاید مقدمه ای باشد برای منجی عالم بشریت و حجت خدا.اللهم عجل لولیک الفرج

ایــن قـافـلـه از صـبـح ازل، سـوی تـو رانـنـد          تــا شــام ابــد نــیــز بــه ســوی تــو روانــنــد

سرگشته و حیران، همه در عشق تو غرقند          دلـسـوخـتـه، هـر نـاحـیـه بـی تـاب و تـوانـنـد

بــگــشــای نــقــاب از رُخ و بـنـمـای جـمـالـت          تــا فــاش شــود آنــچــه هــمــه در پــی آنــنــد

ای پـــرده نـــشـــیــن در پــی دیــدار رُخ تــو          جــانــهــا هــمـه دل بـاخـتـه، دلـهـا نـگـرانـنـد

در مـیـکـده، رنـدان هـمـه در یـاد تو مستند          بــا ذکــر تــو در بــتــکـده‏هـا پـرسـه زنـانـنـد

ای دوسـت، دل سـوخـته‏ام را تو هدف گیر          مــژگــان تــو و ابــروی تــو، تــیــر و کـمـانـنـد