مفاهیم بنیادی چهارگانه معرفت
123 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2012 9:27:00 AM
موضوع: تفسیر

اینکه دراین جهان ما چه بیاموزیم و چه اندیشه ای به دیگری آموزش دهیم ازدغدغه های مهم فکری دوران ماست و البته درتاریخ نیزسابقه دارد.

آموزش به انسانها راازکجا شروع کنیم؟

بنظرمن اگرخواستیم سنگ بنای یک معرفت رفیعی رابنیان بگذاریم باید ازاین چهارمفهوم شروع کنیم: خدا؛ جهان؛ انسان؛قرآن.

خداشناسی اولین و مهمترین سنگ بنای دانش دینی و انسانی است ؛ که اگرخوب شناخته و تبیین شود مصالح اولیه تفکرصحیح بدست امده است ؛ حقیقتی بنام خدا که نماینده گانی ازجانب او ازجنس خود بشربرای ما فرستاده شده است. درباره خدا ما باید بعد ازشناخت منابع خداشناسی و رسیدن به توحید ؛ تقسیمات آن را بخوبی بشناسیم .

توحید نظری که شامل توحید ذاتی و صفاتی (اسمائی) وافعالی وتوحید عملی که توحید درعبادت است.

جهان چه ازبعد فیزیکی و چه بعد روحانی و متافیزیکی بسیارمهم است و مظهرومخلوق فعل خداوند است.

انسان که به عنوان یکی ازمخلوقات مهم وتاثیرگذاردراین عالم قابل شناخت است و درردیف مهمترین معماهای شناخت قرارمی گیرد.

وقرآن که بعنوان نسخه جامع برای بشریت است.

دراین معارف بنیادی جهان و انسان وقرآن همه افعال الهی هستند و به تعبیری آئینه دارخدایند و به عنوان آیات کریمه ونشانه های بزرگ فعل الهی محسوب می شوند.

شاید بتوان چنین گفت : که عالم هستی وازآنجمله انسان مظهرفعل تکوینی خدا هستند و قرآن مظهرفعل تدوینی خدا.

وبازشاید بتوان چنین گفت : آنها که جایگاه انسان(امام؛نبی؛ وصی؛کامل و...) را درعالم هستی بسیاررفیع دیده اند گفته اند : که خداوند انسان را بعنوان خلیفه جامع وکامل آفرید وازاین انسان دوکپی و یا رونوشت گرفت ؛ یکی بصورت تکوین یعنی عالم هستی و دیگری بصورت تدوین یعنی قرآن.

شاید اومانیسم که درفرهنگ غرب روئید ورشدفراوانی کرد از همین نگاه( ارزش دادن زیاد به انسان بود ) وخیلی به انسان اصالت دادند حتی دربرابرخدا وبرای انسان درمقابل خود ایجاد حق کردنند و برای خدا انجام تکلیف . بجای تکلیف برای انسان ؛ برای خدا تکلیف درست کردنند وگفتند بشرباید حق خودراازخدابگیرد. درجامعه معاصرما هم کتابهای زیادی دراین باب نوشتند. مهمترین نقد به اینها این بود که درواقع انسان رابریده ازخدا دیدند و دو موجوددربرابرهم.درصورتیکه انسان مخلوق خدا است و یک ارتباط عمیقی بین انسان و خدا برقراراست که این خود داستان مفصلی دارد.

قرآن نسخه پایان ناپذیرو سفره بی پایان برای بشراست که می تواند ازآن بهره ببردوراه نجات بشرمعاصراست ؛ خدایا مفسرحقیقی و کامل آن رابرسان.

حال اگرخواستید کتابهائی دراین باب مطالعه کنید شما رابه کتابهای زیرراهنمائی می کنم که توسط موسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی (ره) درقم تدوین شده است و به این چهاردغدغه بشربه عنوان قدمهای اولیه جواب داده اند ؛ وصد البته که دراین ابواب دانشمندان اسلامی هزاران کتاب نوشته اند.

1-    اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعي-عبدالرسول عبوديت

2-   درآمدي بر مباني معرفت ديني و معرفت شناسي - محمد حسين زاده

3-   هستي شناسي - محمد حسين زاده

4-   معرفت شناسي - محمد حسين زاده

5-   مباني معرفت ديني- محمد حسين زاده

6-   انسان، راه و راهنماشناسي - جمعي از نويسندگان

7-   معارف قرآن 1-3 (خداشناسي - كيهان شناسي - انسان شناسي)- محمد تقي مصباح يزدي

8-   انسان شناسي - محمود رجبي

9-   انسان و جهان در شناخت مكتب اسلام-ممدوحي

10-                      خداشناسي-سيد احمد فقيهي