سبکهای اندیشه دینی
108 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 10:11:00 PM
موضوع: تفسیر

 

درباره جواب به سوالات دینی افراد (احکام و مسائل فقهی )عالم دینی جوابهای متفاوتی می دهند.واین به خاطرمبانی متفاوتی است که دارند؛هرچند که ما بخصوص درباره منابع فقه شیعه به کتاب و سنت واجماع و عقل اشاره می کنیم ولی استفاده آن متفاوت است و یا وزن این منابع دراستفاده ازاستنباطات واجتهادات نزد فقها فرق دارد.

1-   بسیاری درپاسخ به سوال می گویند این درقرآن و یاروایات آمده و یا مطابق مکتب فقها ویا حتی متکلمین است .

2-   شیوه وسبک دوم یک سطحی ازاسلام راارائه می دهد وآن اینکه اینگونه مسائل جنبه ماورائی ومتافیزیکی دارد وگونه ائی ازالهام واشراق است وحتی خواب و رویا وامثال اینها درپاسخ به سوالات دیده می شود.

3-   شیوه وسبک سوم متکی به قدرت ونهادهای وابسته به آن است که هرموضعی که حکومت برحق است ودیگرپاسخ ها ونظریات ازاعتبارخاصی برخوردارنیست.

آنچه درتمام مواردفوق بصورت واحد ومشترک شاهد آن هستیم یک نوع جواب اسکاتی واقناعی است وکمتردرآن برهان ودلیل مشاهده می گردد.

4-   شیوه وسبک چهارم براساس عقل وبرهان است وخود راملزم به تمام جوانب عقل می داند.

شیوه شهید مطهری را شاید بتوان بصورت جامع این سبک چهارم دانست وتمام نگرش مرحوم شهید مطهری به اسلام اینگونه بود ونه فقط دراصول واندیشه های بنیادی بلکه درمسائل اخلاقی و فقهی به این سبک پایبند بود . شواهد زیادی می توان ازمباحث شهید مطهری آوردکه براهل مطالعه و تحقیق پوشیده نیست.

لکن فقط یک مسئله مهم باقی می ماند و آن اینکه تعریف ما ازعقل چیست؟ و کاآرائی آن راتاکجا قائل هستیم؟ وتا کجا می توان به آن اعتماد وتکیه کرد.

پرونده این بحث چیزساده ای نیست که بتوان با یک یادداشت آن رابه سرانجام رساند؛ بلکه فقط می توان دریچه ای به سوی این بحث مهم بازکرد.