تفسیرتمام عالم عبادت ومعنویت
131 بازدید
تاریخ ارائه : 7/19/2012 6:12:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اگربخواهیم تمام دستورات دینی و اسلامی و مذهبی وعرفانی رادرعالم عبودیت وبندگی انسان خلاصه کنیم چنین می گوئیم:

وحال اگرعبادت می کنم

نه ترس ازتحقیرمردم

ونه شوق تعریف وتمجید آنان

نه ترس ازجهنم وعذابش

نه شوق بهشت باحوروقصورش

نه ترس ازدست دادن حالات و مقامات معنوی

نه شوق دستیابی به مکاشفات وکرامات

نه ترس فراق ودوری و نه شوق وصال ولقاء

هیچ یک دلیل خشوع و خضوع من دربرابرتونیست

من عبادت می کنم تورا

عبادت احرار

نه عبادت بردگان و نه عبادت تاجران

بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک