شهرمن وقرآن
90 بازدید
تاریخ ارائه : 7/25/2012 11:09:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

همه دردنیا شهرمن را می شناسند اورانصف جهان نامیده اند؛پایتخت فرهنگ وتمدن اسلامی؛ هرچه که باشد بسیاردوستش دارم بخصوص مردم آنرا؛برخود می بالم که پسوند فامیل واصل ونشانه ام است ؛ بله اصفهان را می گویم.

 لکن با ادعاهای قومی وقومیت مخالفم وسخنم راهمیشه به طرف انسان وانسانیت برده ام که ازهمه صحیحتروبه حق نزدیکتراست. هرجا انسانی هست دل من برایش می طپد.

این سخنان رابدین خاطرگفتم که شما می دانید درشهرمن صنایع دستی بالغ بریکصد وپنجاه نوع وجود داردوهنرمندانی چیره دست وشایسته. بعضی ازاین هنرمندان برروی قطعه فلزی چندین سال زحمت کشیده وکارهنری کرده اند ونقش های هنری باظرافت های فوق العاده تصورآفریده اند.

یکی ازهنرمندان اصفهانی برروی قطعه ای ازنقره حدود پانزده سال ازعمرش راگذاشته بود و نقش بی بدیلی راروی آن ایجاد کرده بود که ارزش مادی آن راهزاران بارافزایش داده بود. مسافرانی که به اصفهان سفرمی کنند معمولا ازمیدان نقش جهان(میدان امام) بازدیدمی کنند هزاران صنایع دستی وهنری رادرآنجا می توانیدببینید وباصدها هنرمند آشنا بشوید.

جناب فرشچیان وتابلوهای اوراهمه می شناسید .وتابلوی عصرعاشورای اودلربااست.

اما اصفهان هنرمندان دیگری هم دارد که درعلم ودین ازقرن ها قبل مشغول بوده اند وآثاربزرگی خلق کرده اند.

لکن سخن من این است آیااصفهانی پیدا می شود که باوقت گذاشتن درخدمت معارف قرآن معارف بی بدیل آن را استخراج کند؟ تمام ذوق و استعداد علمی وهنری خودرا بکاراندازد تا گوشه ای ازلطائف وظرائف قرآن رابه دنیا عرضه کند؛آیا حق این قرآن هنرکامل الهی نیست.؟

 قال رسو‌ل‌الله (ص) « القرآنُ اَفضلُ كُلَّ شيءٍ دونَ‌ الله »

قرآن از همه چيز جز خدا برتر است

خداتوفیق داد بخشی ازاین معارف قرآن را که توسط علما و دانشمندان اسلامی تولید شده بود اینجانب آنها راببینم و استخراج نمایم ؛ این هم برای خودش هنری است ازجنس هنراسلامی اصفهانی. امیدوارم مسلمانان ومومنین ومردم جهان بپسندند وتوفیق تکمیل آن رابیابم.

خبرکامل آن رادرآدرس زیربخوانید.

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=976869