سنت وتجدد
103 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2012 12:08:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

سنت وتجدد

اختلاف معاصردرون کشورما بنظرمن بیشتربرسرتجددوسنت است.

اگربخواهیم تعریفی ازسنت ارائه دهیم؛ سنت یعنی مجموعه اعتقادات ورفتارهای گذشته درطول تاریخ کشورمان که بصورت نهادینه درآمده است. وتجدد بمعنی اعتقادات ورفتارهای جدیدی که با آن خواسته یاناخواسته روبروهستیم.

سنت گرایان هنوزفکرمی کنند نیم قرن یایک قرن یاحتی چندقرن قبل است وسعی درحفظ سنتها وعقایدگذشته دارند وحال انکه اوضاع وشرایط بسیاردگرگون شده است.

ازآنطرف افرادی هم هستند که آرمانهائی مشابه دنیاهای غرب رادارند ومبلغ چنین عقاید ورفتارها وجوامعی هستند.

وبسیاری ازمردم وحتی مسئولین متحیرومعلق وسرگردان دراین میان.

آیا براستی سنتهای گذشته صحیح بوده و یا جوامع جدیدراه درستی می روند ویاباید دنبال فضاهای جدیدی گشت؟؟

ازلباس وکفش وجوراب گرفته تا آرایش موی سروصورت ونوع غذاهای جدید وبلاخره ورود کتاب وتلویزیون وماهواره واینترنت و نوع زندگی وازدواج و صدها عنوان دیگرتفاوتهای محسوسی درجامعه اتفاق افتاده.

شاهد خریدوفروش انواع حیوانات وغذای آنها وکلنیک دامپزشکی وامثال اینها هستیم تا افرادیکه هنوزفریاد ازسنتها ورفتارهای قبل می زنند.

موضوع وقتی پیچیده می شود که دین ومذهب واحزاب سیاسی وسیاست وحکومت وقومیت گرائی راهم به آن گره بزنیم ؛ معادلات بسیارپیچیده ترمی شود.

آن وقت ماها شاهد هستیم روزانه برسرموضوعاتی دائم بحث ونزاع ویاداغترجنگ وطرد وحب وبغض است ودراین میان هزاران پرونده راهی دادگاه می شود.

ماشاهدیم روزانه برسرخواستگاری وازدواج وعروسی وجشن وشادی وعزا و مسائل خانواده ودوستی های خیابانی و لباس وحجاب ومسائل متنوع بانوان و جوانان وموسیقی ونوع دینداری ودین ورزی وسیاست گذاری واجراء آن ونظم وترافیک وورزش وهنروعرفان ومعنویت ووالدین بافرزندان ومدرسه و.....بحث ونزاع است وجالب اینجاست که همه هم می خواهند حرف خود رابه کرسی بناشنند وآن راقانونی ونهادینه کنند و بعضا هم اگرژست آزاد مابانه بخود میگیرند ظاهری وموقتی است نه حقیقی و واقعی والا درصدد غالب کردن حرف ومنطق خود هستند.

آیا راه نجاتی دراین میان است . بنظرمی رسد بله راههای زیادی است که می توان بسیاری ازاینگونه نزاعها راپایان داد و آن قانون نویسی صحیح واجراء دقیق والتزام به آن است.

البته فهم ودرک دقیق جامعه معاصرودین وحقوق اساسی انسانها کارآسانی نیست

واین راباید قانون نویسان ومجریان بسیاربدانند وآگاه باشند؛ اگراین بطورکامل وصحیح اتفاق نیفتد روزبروزنزاعهای ما بیشترمی شود وبه بحران هم خواهدرسید وهرچندسالی تا مرزکشوربه بیگانه فروشی وسرنگونی حکومت منجرخواهد شد ونمونه آن چندین باراتفاق افتاده است .

راه دوم که مکمل راه اول است این استکه همه ما باید با خود تمرین احترام گذاشتن به حقوق همدیگرکنیم ؛ همه ما گوشی برای شنیدن حرفهای دیگران داشته باشیم ؛ همه ما احترام به قانون وملتزم به آن باشیم ؛ منافع ملی واسلامی رابشناسیم واولویت اول ما باشد؛همه ما ازارائه عقاید ونظریات سست به دیگران وجامعه خودداری کنیم؛ همه ما به تخصص وتعهد خودبیندیشیم وفعالیت کنیم .ازدخالت دراموردیگران خودداری کنیم؛ مرزهای حریم خصوصی رابدانیم چیست وازتجسس خودداری کنیم .... وهزاران بایدهای عقلی ولازمه زندگی جمعی ومعاصردیگر.

امید است تادیرترنشده کاری کنیم وازدست آورهای بزرگ حضرت امام راحل وشهداء  ورهبربزرگوارجمهوری اسلامی پاسداری کنیم وبتوانیم بطرف یک جامعه اسلامی صحیح حرکت کنیم که درآن حقوق همه انسانها بصورت واقعی وکامل رعایت شده باشد. اللهم عجل لولیک الفرج