احکام اسلامی ورساله
176 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2012 3:50:00 PM
موضوع: فقه و اصول

احکام اسلامی ورساله ها

ما می دانیم که دین دراسلام سه بخش اصلی دارد

اول : اصول دین ؛ یا جهان بینی ؛ یا اصول عقاید؛ یا اعتقادات ؛یامعارف اسلامی ؛ یابینش اسلامی؛ یا بینش توحیدی؛یا بحث اندیشه وفکری ونظری ویاهراسم دیگری که روی آن بگذاریم وشامل خداشناسی وتوحیدوعدالت ونبوت وامامت ومعاد وتمام زیرمجموعه های اینها .

دوم: اخلاق یا اخلاق اسلامی ویاامورمعنوی وسیروسلوک وامثال اینها.

سوم:احکام اسلامی یا رساله عملیه یافقه وامثال چنین اسمهائی.

درهرصورت قرآن وسنت راکه مطالعه کنیم بصورت گسترده دراین سه بخش مطالب وحرفهائی برای زدن دارد.

علما این سه بخش رابه درخت تشبیه کرده اند واصول دین راریشه های درخت ؛وفقه راتنه وشاخه وبرک درخت ؛ واخلاق رامیوه درخت تشبیه کرده اند.

ازموضوعات اساسی درزمان ما بحث تقلید است ووجود مراجع معظم ورساله ها.

برای مقلدین ومبلغین بدست آوردن فتوا کاربسیارمهم وحساس تلقی می شود؛مقلدبرای تقلید واطاعت ومبلغ برای ابلاغ واطلاع رسانی؛ ویکی ازنکات حساس آن اختلاف فتوا است. بعضی مواقع دررسانه های جمعی شاهد هستیم درباره یک مسئله شرعی چندین نظریه ازطرف مراجع تقلید اعلام می شود که باهم تفاوتهای اساسی دارد که ازنظرعلمی امرعادی است ولکن ازنظراجتماعی بعضا وجهه خوشایندی ندارد وبحثهای اجتماعی ومنازعات زیادی رابهمراه دارد. مسئله آنجا پیچیده می شود که باقوانین جاری جمهوری اسلامی نیزبعضی فتواها اختلاف دارد.

اما راه حلها:

1-   راه حل کوتاه مدت آن این است که فتواهای مشترک استخراج وبصورت واحد توسط دفترمراجع معظم تائید شود وبصورت یکسان عرضه شود.

 

2-   ودیگرآنکه موسسات فرهنگی روی رساله های علمیه وعملیه کارهای تحقیقی انجام بدهند وآنها رابصورت طبقه بندی و دسته بندی ارائه بدهند تا برای استفاده مومنین آسان وارائه وابلاغ ساده برای مبلغین.مشابه موسساتی که به عنوان کتابهای کمک درسی برروی کتابهای آموزشی دبیرستان وراهنمائی ودانشگاه کارمی کنند وهرموسسه ای دربهترارائه دادن آن فعالیت می کند که نمونه عالی آن انتشارات بین المللی گـــاج ویا مجلات رشد وصدها موسسه امثال آن است.

درحوزه چند نفرراداریم که بصورت محدود وفردی روی رساله ها کاروتحقیق کرده اند مثل عبدالکریم بی آزارشیرازی  (کتاب  4جلدی رساله نوین ) ؛ محمد حسین فلاح زاده (دارای بیش بیست تالیف درحوزه احکام ) ؛ و محمد وحیدی (داری بیش ازده تالیف درحوزه احکام بانظم نسبتا خوب)؛ وسیدمحمدحسن بنی هاشمی خمینی (باتالیف توضیح المسائل چندین مرجع وسایت انهار) ؛ محمدرضا مشفقی پورباتالیف روشی نوین دربیان احکام؛ یا عبدالرحیم موگهی باتالیف چندین اثردرباب احکام ؛ویا کتاب احکام زن ومرد سیدمسعودمعصومی  ؛ویا کتاب مسائل جدیدازدیدگاه علماء ومراجع (مجموعه شش جلدی) از سیدمحسن محمودی؛ وچندین سی دی احکام و سایت احکام ؛هرچند تلاش های ارزنده ای دراین راه نموده اند ولی باید ازطرف حوزه حمایت جدی شوند تا کارهای استانداری ارائه دهند و موسسات جدیدی شکل بگیرد واین فقه مکتب اهل بیت خودش راروزبروزبیشترنشان دهد. که کمک شایانی به پیشرفت علم فقه ورساله می کند وحتی درزمینه علوم انسانی هم نقش آفرینی خواهدکرد که این خودداستان مفصلی دارد.

3-   دفترمشترکی ازبیوت تمام مراجع تقلید(داخل وخارج کشور) شکل بگیرد ودرآنجا به امرتولید رساله مشترک(درزمینه فتواهای مشترک) بپردازند که قطعا درامرتقلید وتبلیغ موثرخواهد بود .

4-   و................

 

هرچند که اینجانب واقف هستم چنین پیشنهاداتی با موانع فکری واداری زیادی برخورد دارد ولی ضرورت وضعیت فعلی هم امراجتناب ناپذیری است وباید باصبروحوصله درفکرپیشرفت علمی وعینی وعملی احکام باشیم وچنیین امری وابسته به تولید وتوزیع صحیح چنین محتوائی.

 

درهرصورت مسئله احکام امرساده وآسان وبی اهمیتی نیست که بنوعی درزمان معاصررها شود بلکه نیازبه مدیریت وسازماندهی واطلاع رسانی نوینی دارد.

بخصوص با دشمنی های زیادی (سازمان یافته وغیرسازمان یافته )که بااین امرالهی واسلامی می شود.اللهم عجل لولیک الفرج