محبت به جای جنگ
118 بازدید
تاریخ ارائه : 8/29/2012 6:29:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

نمی دانم بشرراچه شده است که بجای محبت استفاده ازقوه غضب می کند واین همه جنگ دشمنی ونزاع وکشمکش و...به راه می اندازد.

تاریخ بشرراکه نگاه کنیم بیشترمی بینیم برسرهمدیگرکوبیده تاراه محبت رابپیماید؟

ای کاش می شد بشرراازاین جهالت خارج  کرد ومحبت رابه آن آموزش می دادیم.

درکشورخودمان بایدیادبگیریم بیش ازآنکه برسرهم بکوبیم به همدیگرمحبت کنیم.

عشق ومحبت انواعی داردکه باید تمام آن را اموخت وبکارگرفت. بنظرم اگراین کارانجام بگیردبسیاری ازامورسامان می گیرد. بسیاری ازپرونده های دادگاه به بایگانی سپرده می شود.

دوستی بامردم ؛دوستی باخدا؛دوستی درراه خدا ازتقسیمات دوستی است.

که تفصیل آن رادرکتاب دوستی درقرآن وحدیث نوشته محمدی ری شهری در784 صفحه بخوانید.

یکی ازراههای محبت ودوستی توجه به افرادی است که سرپرست وشوهرخودراازدست داده اند وباچندین فرزند یتیم ومحروم ازحقوق کافی تامین اجتماعی زندگی می کنند.

آری شایدشما هم فردا یکی ازهمین افراد شما باشید؟؟؟؟؟

زنان درجامعه ما وقتی سرپرست وشوهرخودراازدست می دهند باانبوهی ازمشکلات عاطفی ؛ تربیتی؛ مالی و....برای خود وفرزنداشان روبرو میشوند.

واقعا چه باید کرد؟؟؟؟؟ ای کاش فقط یک نهاد درکشوراین افراد رابصورت صددرصد زیرپوشش می برد وبه مسائل آنها رسیدگی می کرد؟

دهها نهاد هرکدام بصورت ناچیزبخشی ازآن راعهده داراست که کافی نیست؟

آیا وقت رسیدگی به آن بااین سازمانهای عریض وطویل نرسیده است.؟؟؟؟

دهها هزارزن بی سرپرست وشوهردرجامعه وجود دارد که باعزت نفس وتوکل به خدا وکمک بعضی ازمردم ونهادها بارزندگی رابدوش گرفته اند؛ ولی مشاهده می شود چه مشکلاتی دارند که نیازحمایت ومحبت بیشترهستند. وهمینطورعکسش نیز هست.

ازبعد عاطفی ازدواج دائم ومجدد وبخصوص موقت راهکارمناسبی است برای ادامه زندگی خداپسندانه اگردیگرزنان جامعه محبت خودرابا انها تقسیم کنند.

 

از محبت تلخها شیرین شود

     وز محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

     وز محبت دردها شافی شود

از محبت خارها گل میشود

     وز محبت سرکه ها مل میشود

از محبت دار تختی میشود

     وز محبت بار تختی میشود

از محبت سجن گلشن میشود

     بی محبت روضه گلخن میشود

از محبت نار نوری میشود

     وز محبت دیو حوری میشود

از محبت سنگ روغن میشود

     بی محبت موم آهن میشود

از محبت حزن شادی میشود

     وز محبت غول هادی میشود

از محبت نیش نوشی میشود

     وز محبت شیر موشی میشود

از محبت سقم صحت میشود

     وز محبت قهر رحمت میشود

از محبت مرده زنده میشود

     وز محبت شاه بنده می شود

از محبت گردد او محبوب حق

     گرچه طالب بود شد مطلوب حق  مولوی