اشکالات اساسی ما
110 بازدید
تاریخ ارائه : 8/29/2012 6:55:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

وقتی به کشوروجامعه خود نگاه می کنیم بادوپدیده عجیب ضد ونقیض ومثبت ومنفی روبرو می شویم.

اول : تعداد اهل ایمان ؛ نمازجماعتها ؛ نمازجمعه ؛ اعتکاف ؛ شبهای احیاء؛ تعداد خیریه ها؛تعداد مسجد؛ جلسات قرآن؛ حافظین قرآن؛حجاب زنان باایمان؛سخنرانی های مذهبی وجلسات مذهبی؛ بزرگداشت ماه رمضان؛محرم حسینی؛زیارت اماکن مقدس مکه مدینه درعراق وامام هشتم وجمکران ؛حرم حضرت معصومه ؛شاه چراغ ؛شاه عبدالعظیم وصدها فاکتورنکات مثبت دیگر.

دوم :استفاده فراوان ازوسایل آرایش؛ تعدادمیلونی پرونده دردادگاهها؛اسراف وتبذیربسیار؛مصرف گرائی؛عدم رعایت حقوق دیگران ؛تعدادچند ملیون افراد معتاد؛قاچاق مواد مخدر؛آدم ربائی؛ کلاهبرداری؛ فساد مالی؛قتل ؛ تجاوز؛ زنا ولواط؛خلاف عمل به وعده؛دروغ؛تهمت؛شایعه پراکنی؛ تهمت زنی ؛ اتهام کفروفسق وفجوروفحشاء به همدیگر؛ پایمال کردن وتجاوزعلنی به حقوق دیگران و......

این آماروارقام راکه کنارهم می گذاریم واقعا انسان دچارحیرت می شود اشکال اساسی ما درکجاست چگونه باورکنیم آن اتفاقات ایمانی رابا این ناهنجاریها وگناهان.؟؟؟

شاید اشکالات اساسی به دومسئله مهم برگردد:

یکی: رزق وروزی حرام ومشکوک ومعیوب و...

دوم: حال که مردم ما انقلاب اسلامی کرده اند و جمهوری اسلامی برپا کرده اند دشمن انسی وشیطانی تمام قوا وتجهیزاتش رادراینجا متمرکز کرده است وما دربرابریک امتحانات بزرگ قرارگرفته ایم.

 توخودبخوان حدیث مفصل