اهمیت ارتباطات زناشوئی
120 بازدید
تاریخ ارائه : 8/30/2012 8:51:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

چندسال قبل کتاب زناشوئی نوشتم وچاپ شد ودرمدت کوتاهی حدود ده چاپ خورد ویکی ازکتابهای پرفروش قرارگرفت که به دلیلی چاپهای آن متوقف شد.

درحدود همان سالها کتابی درزمینه تخصصی خود سیروسلوک نوشتم که حدود دوچاپ خورد.

متوجه شدم درزمان ما مردم به ارتباطات زناشوئی (همان ارتباطی که منجربه غسل می شود)بسیارمی دهند.

آری حدودنیم قرن قبل حمامها دربیرون خانه وچقدرافراد کم می توانستندبروند وغسل کنند وبعضا ارتباطاشان بسیارمحدودبود ؛ مثلا هفته ای یکبار.بعد حمامها درداخل خانه ساخته شد لکن آنطرف حیاط وامروزحمامها کناراطاق خواب با آب گرم وسرد وفراوان وآماده . دیروزخانه ها دارای چندین اطاق ویک اطاق دراختیاریک خانواده بود وامروزحتی بسیاری ازدختران نیزداری خانه مستقل ویا بدنبال آن هستند.

این نشان می دهد درزمان ما امورزندگی مثل لباس؛پوشاک؛خوراک و...ارتباطات زناشوئی بسیارمهم تلقی می شود.

خوب نکته مهم این است به همین سنجش مسئله ارتباطات دختروپسرهم افزایش پیداکرده است بدون اینکه گامهای اساسی درجامعه برای شکل اسلامی وصحیح ان برداشته شود.

بنظرمی رسد که دراین زمینه نیازبه کارهای علمی وپژوهشی وآموزشی زیادی باشد که ازآن تاحدود زیادی غفلت شده است.

آری بررسی روایات وآیات قرآنی نیزدراین زمینه زیاد است که نیازبه بررسی های جامع دارد.