خانه های عفاف
134 بازدید
تاریخ ارائه : 8/30/2012 8:53:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

چند ماه پیش توفیق نمازجماعت بایکی ازمقامات بلند پایه مجلس شورای اسلامی راداشتیم.

بعدازنمازجماعت خواهش کردم 5دقیقه ازوقت باارزشان رادراختیارمن قراردهند بابزرگواری قبول کردنند.

به ایشان گفتم یک سوال اساسی دارم وآن این است که درحدود سه دهه درخدمت شناخت وتبلیغ اسلام هستم وچهارکتاب درامورخانواده تالیف نموده ام وبیش ازهزارمشاوره خانواده گی ؛ حال بااین مقدمه آیا جمهوری اسلامی که درتامین معاش ومعادمردم خودرا مسئول می داند نسبت به ازدواج مردم چه کرده است؟؟؟ بخصوص برای کسانیکه نمی توانند ازدواج دائم کنند؟؟؟؟؟؟؟ ویا ازدواج دائم کرده اند ولی به دلایل زیادی نیازبه ازدواج مجدد وموقت دارند؟؟؟ چه قوانینی داریم ؟؟ وچه امکاناتی درجامعه برای این امور.؟/

بعد این مثال رازدم که حکومت برای استفاده صحیح درب هرمنزلی امکانات برق ؛ گاز ؛تلفن ؛آب ؛ اینترنت آورده است هرکس خواسته ونیازداشته مشترک شده است . خوب اگرکسی نیازبه دسترسی ازدواج مجدد وموقت وحلال خواست نحوه دسترسی چگونه است؟؟؟ وچه قوانین وامکاناتی برای این امرمهیا شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگرکسی گرسنه ویا تشنه باشد به راحتی به اماکن اغذیه فروشی مراجعه می کند ونسبت به نیازش وامکاناتش مشکلش را حل می کند ؟ برای نیازجنسی حلال چه ؟؟؟؟؟؟ چون اهل گناه ومعصیت که معطل من وشما که نمودنند برای مومنین چه کرده اید؟؟؟

متاسفانه دیدم اصل مسئله برای ایشان وامثال ایشان هنوزابهام دارد وبه عنوان یکی ازنیازهای ضروری وحقیقی جوامع انسانی واسلامی معاصرتلقی نمی شود وبه نوعی این مسئله رها شده است.

آری برای جلوگیری ازانحرافات وگناهنان وآسیبها وناهنجاریها وجرم وجنایت باید راهی صحیح ومنطقی برای خانه های عفاف وقوانین آن اندیشه شود.

شاید امیدی درقوانین خانواده باشد شاید؟؟؟؟