یادداشت سرگشاده به علامه مجلسی معاصر محمدی ری شهری
118 بازدید
تاریخ ارائه : 8/30/2012 8:54:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

تمام علما وشیعیان به علامه مجلسی ارادت دارند وایشان را مروج وپاسداشت عترت وروایت می دانند  که البته این مطلب درستی وحقی است.

کافی است مراجعه ای به مجموعه بحارالانوارداشته باشیم تا راز این برای مابیشترعیان گردد ؛ یکصد وده جلد ازمجموعه احادیث گرانسنگ شیعه که برای علما وشیعیان غنیمتی بزرگ محسوب می شود .والبته دهها کتاب چندین جلدی دیگرارث معنوی بجا مانده ازاین عالم بزرگ  است.

لکن نباید ازپیروان آن عالمان سلف غفلت کنیم وباید عالمان بزرگ؛ مروجان احادیث اهل بیت درزمان خود راهم بخوبی بشناسیم.

یکی ازعلمای محدث وموفق معاصرما وبه تعبیربهترعلامه مجلسی معاصر حضرت آیت الله ری شهری است که چند دهه است باتاسیس دانشکده واخیرا دانشگاه حدیث قدمهای بلند وسنگینی را به کمک همکاران ویاران خودبرداشته است وهرروزگلستانی ازمجموعه های بوستان چهارده معصوم به بازارتشنه علم ومعنویت عرضه می کند ؛ کتابهائی که هرکدام درجای خود خلاء های مهمی راپرمی کند ؛ بخصوص باسبک وشیوه های ستودنی گزینش وانتخاب حدیث ومنابع که خود داستان مفصلی دارد که درکتابهای ایشان می توانید یافت کنید. وهمین روش وشیوه سبب شده است بدون التقاط واعوجاج وانحراف مذهبی سبب وحدت اسلامی نیز بشود وجهان اسلام به این کتابهای حدیثی توجه بنمایند.

دراین میان تذکرات چند انشا ء الله  سودمند به این عالم جلیل وهمکارانشان می نمایم:

1-   برای یکباردرطول تاریخ اسلام وتشیع همت بورزند وموسوعه کامل وبی نقص ازتمام احادیث چهارده معصوم (بااستفاده ازمدرنترین استاندارها )ارائه بدهند که کاربسیارضروری ومهم است وازچندین نظربرهمه طرحهای دردست؛ اولویت اول دارد.

2-   نسخه های اصلی وسه قرن اول اسلام راتا آنجا که امکان دارد ازسراسرجهان جمع آوری واحیاء وسندسازی کنند.

3-   آثارموجود تولید شده مکتوب رابصورت دیجیتال نیز (مثل سی دی های مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ) بصورت علمی وشایسته کلام معصوم عرضه کنند.

4-   سایتهای احادیثی خود راکه متاسفانه عیوب فنی بسیار دارد  اصلاح کنند وبرای استفاده کاربران آسان نمایند. دراین زمینه خوب است ازکارشناسان مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیزبهره ببرند.

5-   درارتباط با موضوعات عقاید (خداشناسی – نبوت – امامت – معاد)هرکدام موسوعه مستقلی ارائه دهند.

6-    انسان شناسی نیازبه یک موسوعه چندین جلدی بسیارجامع وکامل دارد وازپروژهای بسیارمهم وضروری است.

7-   موضوعات جهان شناسی وطبیعت وعلوم تجربی ازموضوعات مورد توجه دنیای معاصراست.

8-   قرآن شناسی ازدیدگاه چهارده معصوم (ع) غیراز تفسیرقرآن ماثورازضروریات ونیازهای مبرم است.

9-   عرفان ازدیدگاه اهل بیت که نیازجدی است.

10-                      احادیث وعلوم انسانی.

ودهها پیشنهاد دیگرکه خود آن مجموعه بهترازهرکس دیگری آگاه است ودرطول مدت خدمتگزاری به فرهنگ اهل بیت به آن وقوف پیدا کرده اند.

درپایان لازم است بیش ازگذشته بوسیله کتاب وجزوه ورسانه های جمعی تبلیغات برمجموعه آثارخود داشته باشید تا محیطهای علمی درداخل وخارج ازکشوربا آن آثاررفیع بیشترآشنا گردنند ومورداستفاده قراربدهند.دعاگوی شما.والسلام