فقه جواهری نوین احکام خانواده
157 بازدید
تاریخ ارائه : 8/30/2012 8:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

دریک تقسیم بندی مشهورفقه (فروع دین – احکام – رساله و...)را به چهاربخش مهم می توان تقسیم کرد:

اول: احکام عبادی

دوم:احکام اقتصادی

سوم:احکام خانواده

چهارم:احکام قضائی

با توجه به اهمیت مسئله خانواده درزمان معاصرسومین جلسه ازجلسات راهبردی (1)درخدمت مقام معظم رهبری دامه برکاته موضوع زن وخانواده بود که برگزارگردید.

نکته مهم اینکه بیش ازهزارمسئله احکام خانواده دارد که یکی ازکتابهای جامع دراین زمینه احکام خانواده محمد وحیدی دردوجلد است که کتاب بسیارمهم دراین عنوان است.

ولکن بسیاری ازمسائل احکام بانوان است که بنظرمی رسد باید متکی برفقه جواهری ولکن عالم به زمانه مجددموردبررسی وکاوش وفتوی قرارگیرد.

این امررا به عنوان بحث بسیارمهم اجتهادی وفقهی وتخصصی مطرح می کنم .

آری بسیاری ازمسائل خانواده هست که باید مجدد مورد بررسی قراربگیرد وببینیم آیافتوای های قبلی کفایت می کند ویابراساس اجتهادنوین جواهری نیازبه تغییرفتوی هست؟ تعدد آراء درموضوعات زیرنشان ازعدم قطعی بودن یک رای می کند ودیگراینکه توجه به امرتجزی اجتهاد درامرتقلید بسیارمهم است بویژه که فقه راامروزدرموضوعات گوناگون تخصصی بدانیم.

نمونه هائی رافقط مثال می زنم وازورود تفصیلی آن دراینجا اجتناب می کنم؟

1-   رضایت پدردرامرازدواج

2-   عده درتمام اقسامش بخصوص مرد گمشده ؛ازدواج موقت ؛طلاق وفوت و..

3-   ارث زنان

4-   اکتفا زنان به یک همسر

5-   تعددازدواج

6-   ارتباط یک زن یایک مردباچندنفردیگر

7-   احکام حجاب وعفاف

8-   نفقه زنان

9-   تمکین ونشوز

10-احکام ازدواج موقت

11-قضاوت زنان

12-مهریه

13-خواستگاری

14-بچه داری

15-همجنسگرائی

16-سقط جنین

17-و.....

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18447 سایت رهبری(1)