اسنبداد داخلی وخارجی
119 بازدید
تاریخ ارائه : 9/4/2012 8:20:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

مردم ایران برای چندمین بارقیام کردنند برعلیه استبداد داخلی وخارجی و دربهمن سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی (ره) پیروزشدند.

استبداد داخلی یعنی یک فردیا گروه کوچک بخواهندتفکرخودراهرچند ناحق بربقیه تحمیل کنند.

واسنبداد خارجی نیزیعنی یک کشورخارجی ( چه یک دولت یا ملت یا گروه یافرد اجنبی)بخواهد برارکان سیاسی ومنافع فردی وملی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی واجتماعی کشورومردم مامسلط شود.

بحث من استبداد خارجی نیست که تکلیفش برهمه گان باهراسم ورسمی مشخص ومعین است واگرکسی کوچکترین شعورسیاسی وانسانی والهی داشته باشد بااستبداد خارجی به هرنحوی مخالف ومعاند است.

اما متاسفانه استبدادی که قرنها ملت ما ازآن رنج برده وهنوزهم ادامه دارد استبداد داخلی است افرادی که به محض رسیدن به قدرت سیاسی ویااقتصادی ویافرهنگی ویااجتماعی می خواهند به هرشکل ممکن دیگران رابه بندبکشند وتحت تفکروعقاید وحزب وآرمانهای خود درآورند . چیزی که بارهها درکشورما اتفاق افتاده وهنوزادامه دارد وبعضی ازافراد نخواسته اند ازاین رویه مستبدانه دست بردارند.

شما حتی استبداد رادریک کلاس یا یک مغازه ویاشرکت ویادریک خانواده یا دریک روستا ویاشهرستان ویا یک استان می توانید ببینید.

اگربخواهم اسم شخص یا حزب یاگروه یاصنف ببرم وشاهد مثال  آورم شاید مطلب بازمستبدانه تحریف شود واین همان چیزی است که ازآن احترازدارم.

نمی دانم عیب ما درکجاست ؟ چرا تمرین آزادی نداریم؟ وچراافراد زود به این حالت تبدیل می شوند.؟

نمونه های رفتارهای مستبدانه درافراد مختلف درگرایش های مختلف هویدا وآشکاراست.

خیلی روشنفکران جامعه نیزازروحانی وغیرروحانی خواسته اند با آن مبارزه کنند که مشاهده شده است بعد ازمدتی خود فرد مستبدی شده است.

راستی آیا رازاین مسئله برگشت به خلقت انسانها وجبرواختیاروقضاوقدروامتحان وبلا وآزمایش می کند ؟ یا نه بسته به عدم تربیت مابرای رعایت حقوق اساسی دیگران.

خدارحمت کند مرحوم شهید دکتربهشتی وهمکارانش راکه قانون اساسی مترقی برای ما نوشتند وملت اسلامی بارای قاطع آن راتائید کردنند .

ولی بسیارکسانی درجامعه ما هستند که پایبند آن نیستند. وبه رفتارهای مستبدانه ادامه می دهند.

باید دراین باره بسیاری ازعلما ودانشمندان ما بیندیشند وراه حلهای علمی وعملی واجرائی نشان بدهند که همه حقوقها رعایت شود وپاس نگه داشته شود.

اگرخواستیم اطاعت عینی وعملی ازدستورات نجات بخش اسلام وحضرت امام (ره) ورهبری داشته باشیم راهی جز این نداریم.

آزادی رادوست داشته باشیم وبه حقوق همدیگروعقاید واندیشه های همدیگراحترام بگذاریم ؛ واین منافات با بحث وگقتگو ومناظره وکرسی های آزاداندیشی ندارد بلکه مقدمه لازمه آن است.

به امید روزهای بهتر