سیروسلوک یا انس با قرآن
124 بازدید
تاریخ ارائه : 9/4/2012 8:21:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

یکی ازکتابهائی که درباره انس با قرآن نوشته شده است کتاب (انس با قرآن دکتر محمد فاکرمیبدی)است که ازنظرنظم وترتیب منطقی بسیارقابل توجه است و مطالب ازنظرچینش بسیارخوب ودرکنارهم آمده است و آدمی رادرارتباط با قرآن یک سیروسلوک معنوی وربانی وعلمی می دهد که به همه عاشقان قرآن آن رابرای خواندن وبدست آوردن انس با قرآن پیشنهاد می کنیم.

 

 هرچند که ما می توانیم برای شروع تا پایان قرآن مراحل دیگری تصورکنیم و یا جای بعضی را با بعضی دیگرازعناوین جابجا کنیم و یا محورهای دیگری اضافه کنیم وازنظرمحتوائی به آیات وروایات زیادی اشاره کنیم ؛ ولی با این همه این کتاب نسبت به کتابهای دیگری که دراین موضوع نوشته شده است ازجهات بسیاری برتری ورجحان دارد و شاید به جرات بتوان گفت کم نظیراست.

همینجا فرصت را مغتنم می شماریم وبه قرآن پژوهان توصیه می کنیم به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند ودراین زمینه کارهای نوینی و غنی تری ارائه دهند. جا دارد موسسات پژوهشی موفقی مثل دارالحدیث حضرت آیت الله ری شهری بحث( قرآن درقرآن وروایات) را بصورت عمیق وگسترده ارائه دهند هرچند چندین جلد شود . امید است چنین اقداماتی مقدمه یک تفسیرماثوربزرگ و عمیق بشود.

ما برای آشنائی عزیزان بخشی ازفهرست کتاب مورد نظررادراینجا می آوریم:

بخش اول : نظام طولی انس با قرآن

فصل اول: انس بانگارقرآن

1-همراه داشتن قرآن

2-تماس با قرآن

3-نوشتن قرآن

4-نگاه به قرآن

فصل دوم: انس با الفاظ قرآن

5-شنیدن آوای قرآن

6-یادگیری قرآن

7-آموزش قرآن

8-قرائت و تلاوت قرآن

9-حفظ قرآن

فصل سوم:انس با معانی قرآن

10- ترجمه قرآن

11-تفسیر قرآن

12- تاویل قرآن

فصل چهارم: انس عملی با قرآن

13- عمل به قرآن

14-تبلیغ قرآن

15- دفاع از قرآن

16- انطباق حرکات وسکنات با قرآن

17- درمان به وسیله قرآن

18- توسل به قرآن

فصل پنجم: انس قرآن با انیس خود

19-بهرمندی ازشفاعت قرآن

20-همنشینی با قرآن

بخش دوم: نظام عرضی انس با قرآن

-        بهره مندی دست

-        بهره مندی چشم

-        بهره مندی زبانبهره مندی جسم وتن

-        بهره مندی گوش

-        بهره مندی قلب

-        بهره مندی عقل

-        بهره مندی روح وروان

-        نمودهای انس با قرآن

-        قرآن سفره ای گسترده

-        آثار انس با قرآن