خط مقدم جبهه فرهنگی مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین
119 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 8:09:00 PM
موضوع: تبلیغ

شفاعت ؛ توسل ؛  ازدواج موقت ؛ خمس؛ رجعت ؛بداء وامثال اینها ازمسائل اعتقادی وفقهی ماست که باید دفاع عالمانه ازآن بکنیم . وپرواضح هست که منافاتی با وحدت اسلامی هم ندارد.

بعضی ازاشخاص مثل اینکه خجالت می کشند دربعضی ازمحیطها ازاین مبانی دفاع وجانبداری کنند و مصلحت اندیشی های بی مورد می کنند واین مسئله مهمی است که نباید ازآن غافل شویم.

تفاوت ما با دیگران درهمین مسائل است والا ما بادیگران چه تفاوتی داریم؟

آیا نباید ما ازمبانی اصولی وفروعی خودمون دفاع کنیم ؛ بخصوص درمجامع علمی واجتماعی.؟؟؟

امروزکه دشمنان اسلام واهل بیت با تمام قوا بمیدان آمده.

البته ما باید خود رامجهزبه مبانی اهل بیت کنیم وبا همان روش اهل بیت با مسلمانان درون اسلام وغیرمسلمین درجهان برخورد کنیم.

خدایا ما را به وظایفمان آشنا بگردان وتوفیق عمل به آنها عنایت فرما.