سربازی من
136 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 8:10:00 PM
موضوع: تبلیغ

لشگرمقدس سربازان حضرت امام زمان (عج) درطول تاریخ غیبت درجه داران بزرگی داشته است.

وقتی به صف طولانی لشگرمقدس امام زمان (عج) نگاه می کنیم آن جلوی لشگرراکه می بینیم افراد سرلشگربزرگی مثل شیخ طوسی ها ؛ شیخ مفیدها ؛ سیدمرتضی ها ؛ سیدرضی ها ؛ علامه حلی ها ؛ شیخ مرتضی انصاری ها ؛ روح الله خمینی ها ؛ سیدبن طاووس ها ؛ بحرالعلومها ؛ علامه قاضی ها ؛ وعلامه طباطبائی ها و......را می بینی.

بعد همینطوراین صف ادامه پیدا می کند تابه تیمسارها وسرتیپ ها و....گروهبانها وسردسته ها وبلاخره سربازان صفرورتبه پائین امام ولی عصر(عج) برسیم که خدا می داند.

خوب این صفوف لشگرمقدس امام زمان (عج) ازآن جلو درحرکتند تابه این آخرلشگربرسد.

البته مهم نیست کجای لشگری مهم این استکه جزء لشگری.

ولی خوب که نگاه کنید هنوزمن رادربین این سربازان امام زمان مشاهده نمی کنید.

مدتی این لشگرازحرکت انتهایش می گذرد ؛ گرد وخاک هم درهوا برپاست چشم چشم رانمی بیند. بعد ازمدتی که لشگرگذشت یکدفعه یک سربازصفرمی بینید که این آخرهای آخرافتان وخیزان بدون تجهیزات وبدون زاد وتوشه درحرکت است ؛ خوب اگرنگاه کنید این سربازه منم رسول ملکیان اصفهانی.

خوشحالم ازاینکه دراین لشگربحساب می آیم هرچندسربازی سراپا خطا کاروبدون تجهیزات علمی وتقوائی وبدون کوچکترین خدمت .

فقط افتخارم این است آخراین لشگردرحرکتم .

خدایا قبولم کن وتوفیق قدردانی عطاکن.

سربازان مقدس امام زمان (عج) قدرخود رابدانید وبرخود ببالید.وتا می توانید درراه آن حضرت خدمت کنید.