سماع عرفانی وازدواج موقت
128 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 8:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مهم این است که گوش وقلب ما آماده پذیرش حق باشد؛ خودمان راباید بگونه ای تربیت کنیم و بسازیم که ازنداهای حق استقبال کنیم .

بعضی ازمومنین هستند که بااسلام وبویژه دستورات اسلامی گزینشی عمل می کنند .

بدینصورت که وقتی بااحکام ودستورات اسلامی روبرو می شوند تامل می کنند ؛ به این شکل که شروع به محاسبه سود وزیان .منافع شخصی وفردی خود می کنند اگردیدند آن دستورات الهی باخواستهای درونشان منطبق هست قبول می کنند اگردیدند بادیدگاه خودشان سازگارنیست بنوعی آن رارد می کنند.

من درنوشته ای مقامات عرفا رادرباره سماع عرفانی نوشتم واینکه انسان چه مقاماتی رامی تواند طی کند ولکن اینجا این نکته مهم راتذکرمی دهم وآن اینکه باید مواظب باشیم نسبت به همه دستورات الهی خاضع وفرمان بردارباشیم تا بتوانیم به آن مقامات برسیم.

خانم های مومنی که ادعای دین ودیانت می کنند باید نسبت به ازدواج موقت قلب ودلشان راخاضع ومطیع کنند ومقابل دین خدا نایستند.

من کاری به سوء استفاده هائی که احیانا ممکن است بعضی ازاین حکم خدا بکنند ندارم ؛ زیرازهرامرمثبت ومهمی ممکن است افرادی سوء استفاده بکنند مثل استفاده ناشایست ازدیوان حافظ ویا حتی خود قرآن؛ آن چیزی که بین ما وخدا باید مورد عنایت وتوجه قراربگیرداین است که نسبت به فرامین الهی صددرصدمطیع وقلبا راضی وخشنود باشیم.

نه درفکرونه درقلب ونه درعمل کوچکترین مخالفتی ویا خصومتی نداشته باشیم.

امروزبرای دوری ازفساد وگناه وآلودگی جامعه ما نیازمبرم به ازدواج موقت دارد؛ باید همه ما کمک کنیم این حکم الهی درجامعه اجراشود وزمینه های آن رافراهم کنیم ؛ هیچ راهی جزرفتن به سوی احکام الهی نداریم . احکام الهی سعادت دنیا وآخرت راتامین می کند واین چون مربوط به اجتماع هم می شود یاری فکری علمی وعملی واجرائی همه رامی خواهد.