تا دم مرگ
95 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 8:13:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

                                          انسان نیازبه موعظه دارد.

انسان دائما نیازبه موعظه دارد.

انسان تالحظه مرگ نیاز به موعظه دارد.

هرچه مقام آدم بالاتررود نیازبه موعظه بیشتری دارد.

خودانسان دائم باید علاوه به شنیدن موعظه دیگران خودش راموعظه کند.

موعظه انسان به خودش بعدازمرگ دیراست وفایده ندارد.

چقدرجای علمای ربانی برای موعظه به دیگران خالی است.

اگرانسان فکرکرد بایدفقط دیگران راموعظه کند درمعرض سقوط قرارگرفته است.

موعظه تذکراست.

موعظه منبرخداست.

موعظه نوری ازجانب محبوبین خداست.

بله موعظه رزق است این هم رزق معنوی.

اگرکسی خیال ویا توهم کرد نیازبه موعظه نداردسقوط کرده بلکه هبوط دیگری برایش اتفاق افتاده.

اگرآدم طالب موعظه باشد می بیند همه عالم دارد موعظه اش می کنند واگرطالب نباشد اگرهمه عالم هم موعظه اش کنند این کروکوراست.

جای موعظه های باحال خالی ؛ آنهائی که دردرون انسان غوغا به پا می کنند.

آدرس مجالس موعظه کجاست.؟

درمجلس موعظه دنبال قال وعلم نگردید.

درمجلس موعظه دنبال تحول باشید؛ صیرورة؛قیام ؛هجرت؛ازمن ومنیت گذشتن.

خدایا مجالس موعظه کجاست.؟

خدایا کدام موعظه گراست که به خود دعوت نمی کند؟ آدرس تورا می دهد من را به آن مجلس رهنمون کن.

خدایا شهداء باخونشان ماراموعظه کردنند.

خدایا اندیشه موعظه شنیدن که ندای حق هست رادرما نمیران.

خدایا تادم مرگ ما راموعظه کن.

خدایاحجت خودت حضرت ولی عصر(عج) موعظه گرعالم خلقت رابرسان.

خدایا توخود به مازبان موعظه عنایت کن.

خدایا توخود موعظه مابرقلبها موثربگردان.

خدایا شهد شیرین موعظه های ربانی رادرکام ماشیرین کن.

خدایا مقام موعظه گرجماران راهرلحظه متعالی کن.

خدایا به موعظه های حسینیه امام خمینی(ره) تعالی بخش وموعظه گرش رامحافظت کن.

واین موعظه ای بود ازکسی که التماس موعظه ازهمه دارد. والسلام