آیا استخاره با قرآن، یا تفأل با قرآن، نوعى تفسیر به رأى نیست؟!
129 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2012 1:32:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

پاسخ:

لازم است بين چهار مفهوم زير تفاوت قائل شويم:

1. تفسير به رأى كه حرام است؛

2. تدبر تفكر و تعقل و برداشت‏هاى شخصى قبل از بيان كه مطلوب است و توصيه شده است؛

3. استخاره كه نه تفسير است و نه برداشت از قرآن، بلكه نوعى راه جويى از قرآن است كه انسان ببيند آيه‏ى عذاب آمد يا نه ولى اين برداشت تفسير نمى‏باشد، و نبايد هم به آن مرحله برسد.

4. تفال كه نوعى فال‏گيرى يا عاقبت‏بينى از قرآن، يا جويا شدن احوال غائب از قرآن مى‏باشد و مانند آن كه در روايات مورد نهى و منع قرار گرفته است.

با آشكار شدن تفاوت اين چهار موضوع پاسخ اين پرسش و پرسش‏هاى مانند آن معلوم مى‏شود.