سرکتاب بازکردن قرآن
7940 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2012 1:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

این اصطلاحی است که بعضی ازمردم بکارمی برند درارتباط با قرآن ؛ جملات وکلمات دیگری هم هست مثل استخاره ؛ تفال به قرآن ؛ مشورت با قرآن ؛ آینده نگری باقرآن و.....

بحث فقهی دراینجا نمی خواهیم بکنیم ؛ بلکه می خواهیم ازنظرقرآن وعقل ببینیم این نگاه به قرآن صحیح است.

بحث دراین زمینه بسیارمفصل است ؛ لکن یک مقدمه دراینجا می آورم وآن اینکه مراجعه به قرآن ویاهمان استخاره مرتبه سومی است که باید اختیارکنیم.

اول : استفاده ارعقل وحجت درون وبه تعبیری وحی فطری

یعنی اینکه هرکاری که ما خواستیم بکنیم اول باید ازعقل خدادادی خوداستفاده کنیم واگربه نتیجه رسیدیم مطلب تمام است ودیگرلازم نیست وارد مرتبه بعدی شویم.واین مرتبه عمومی است ومردم معمولادرحدخودشان ازعقلشان استفاده می کنند والبته پرواضح است هرچه قوی تروبااستعدادتروتربیت ترو...شده باشدفرددراینجا بهترمی تواند تصمیم بگیرد.

دوم : استفاده ازاستشاره یا مشورت بادیگران

مرتبه دوم اینکه درکاری اگرهرچه بوسیله عقلمان فکروتامل وتحقیق کردیم ولی به تصمیم قطعی نرسیدیم دراینجا نسبت به نوع آن کارمان بادیگران مشورت می کنیم؛ دراینجا باید مثلابرای خرید خانه بابنگاه موردوثوق وبرای خرید ماشین بابنگاه ماشین وبرای ازدواج با مشاورین خانواده وبرای تحصیل بامشاورین تحصیلی و .... خلاصه برای هرکاری بامتخصص آن رشته مشورت کنیم ؛ دراین مرتبه دوم هم اگربامشورت دیگران به نتیجه رسیدیم به ان کارعمل کنیم ودیگرنوبت به مرحله سوم نمی رسد. زیراخیلی ازمواقع مابامشورت بادیگران به نتیجه خوبی می رسیم وبهتراست دراین مواقع به همان رای مشاورین عمل کنیم.

سوم : استخاره یا سرکتاب بازکردن و...

اگرفردی با هرتلاشی ازآن دومرتبه نتوانست به نتیجه برسد وهنوزبین دوراهی مانده است اینجا می تواند به قرآن مراجعه کند واستخاره کند وعمل به آن بکند.

البته برای استخاره کردن حتما بایدفرد دومرتبه قبل راگذرانده باشد والا ازاین مرتبه سوم نتیجه ای که باید بگیرد نمی گیرد.

متاسفانه شیوه غلطی که بعضی ها انجام می دهند درمرحله اول بدون کوچکترین تعقل ومشورتی روبسوی استخاره می اورند که معمولا نتیجه لازم رابدست نمی آورند

بعد ازاین مقدمه حال سوال اساسی این استکه آیا قرآن دراین موارد کمک می کند؟

جواب این استکه اولا براساس قاعده عقلی لطف ؛ خداوند ازطریق استخاره به مردم کمک وآنها راهدایت می کند.

دوم اینکه قرآن نوروهدایتگراست ومی توان یکی ازراههای هدایت قرآن رااستخاره وتفال و....دانست.

بعضی ازمحققین و علما خلاف این نظررادارند واستخاره رامشروع نمی دانند وحال آنکه تجربه عملی وعینی ثابت کرده که دراین مواردقرآن هدایت می کند.

هزاران استخاره وتفال و....به قرآن شده است که نتایج شگرف واعجاب برانگیزی داشته است که دلیل برمشروع بودن این امراست.

والبته شرایط استخاره مثل زمان ؛ مکان ؛ استخاره کننده ؛ استخاره دریافت کننده و...بسیاردرامراستخاره مهم است که خود داستان مفصلی دارد.