ترجمه اسلام برای جهانیان
94 بازدید
تاریخ ارائه : 9/29/2012 9:12:00 PM
موضوع: تبلیغ

کسانیکه اسلام راازدیدگاه اهل بیت خوب شناختند ووظیفه تبلیغ جهانی اسلام رابدوش گرفته اند بامشکلات آن کم وبیش آشنا هستند.

یکی ازمشکلات جدی برای رساندن پیام دین الهی به گوش جهانیان داشتن فرهنگ مشترک ازکلمات ومفاهیم است.

به عنوان مثال وقتی ما درکشورایران کلماتی مثل نماز؛ روزه ؛ خمس ؛ تقوی؛ الله ؛ معاد ؛ امام و....رابکارمی بریم بیسوادترین مردم هم کتابچه ای به اندازه 50 صفحه ازهرکدام ازاین واژها درذهنشان دارند وهرکسی درحدخودش ادراک می کند.

وقتی ما خواستیم این کلمات ومعانی آن رابه مخاطب غیرمسلمان وبه جهانیان مثلا مردم قاره اروپا وآمریکا توضیح دهیم باید هرکدام ازاین کلمات راجایگاهش رادراسلام ومحتوای آن رابگونه ای برای آنها توضیح بدهیم که مثل یک مسلمان درک کنند.

خیلی ازمواقع آنها کلمه خداومعادرابکارمی برند وما هم بکارمی بریم ولکن درک هرکدام ازاین کلمات باهمدیگریک دنیا تفاوت دارد.

اینجاست که اگرکسی خواست به خارجیها اسلام شناسی درس بدهد باید حدود چندهزارواژه مهم که درشناخت اسلام لازم است رابرای آنهابصورت واضح وکامل

توضیح دهد تاآنها هم بتوانند درک درستی ازاسلام بدست آورنند.

واین مسئله وقتی خیلی پیچیده وبغرنج می شود که مابدانیم اسلامهای آمریکائی نیزبرای آنها تشریح شده است وذهنیت بسیاربدی نسبت به اسلام دارند.

ولی به هرحال مشتاقین شناخت واقعی اسلام دردنیا کم نیستند وواقعا تشنه حقایق ومعارف.

ازاینجا می توان کارسخت ومشکل مبلغین و موسساتی که برای تبلیغ اسلام درخارج ازکشورفعالیت می کنند را پی برد ؛ چیزی که بعضا درتبلیغ اسلام موردغفلت نیزواقع شده است.

ماباید اول یکدوره اسلام رادرقالب یک برنامه بسیارجامع وآکادامیک ومدرن مدون کنیم بعد آن رابه زبانهای مختلف جهان ترجمه کنیم.

ازاینرواست که هرکتابی هم برای ترجمه به زبان خارجی مناسب نیست ؛وترجمه روایات وقرآن وکتب تخصصی مثل فلسفه اسلامی ؛ کلام ؛تفسیرقرآن ؛ عرفان و...کارآسانی نیست.