انحرافات مفاهیم دینی
110 بازدید
تاریخ ارائه : 12/13/2012 6:51:00 PM
موضوع: تبلیغ

درباره مفاهیم چند دسته اسناد داریم:

اول اسناد ومنابع بشری که حسی وتجربی وعقلی ودلی تقسیم می شود ولی وجه مشترکش بشری بودن آن است. زیراازناحیه بشربوجود آمده است.این اسناد ومنابع بشری چیزخوبی است وخداوند دراختیاربشرگذاشته وماباید ازانها استفاده کنیم ولکن چگونگی استفاده ازان رابعداتذکر می دهیم .

دوم اسناد ومنابع وحیانی که اسم آن راکتاب یعنی قرآن وسنت یعنی احادیث معصومین (ع) می گذاریم.

یکسری اسناد دیگری دراختیاربشرهست مثل کرامت وخواب ورویا وشفا وکشف وشهود وامدادهای غیبی وویاخرافه هاوموهومات وجعل وتزویرودسیسه ها وتدلیس ها ......

ماباید متوجه باشیم برای شناخت اسلام دردرجه اول سراغ منابع درجه یک یعنی کتاب وسنت برویم وحتی درسنت هم اگرمشکلاتی دیدیم بامحک قرآن آن رابسنجیم.

بعنوان مثال اگرخواستیم مباحث مهدویت رابشناسیم ودنبال کنیم ابتدا باید سراغ قرآن وروایات برویم وآنها رامورد مطالعه دقیق قراردهیم(درباره مهدویت حدود دوهزارروایت وحدود دویست وپنجاه آیه قرآن وجود دارد). لکن متاسفانه بسیاری بجای بررسی روایات وآیات قران اتکا به ملاقاتها با امام زمان(عج)؛کشف وشهود؛کرامات ؛خواب دیدنها ؛شفایافتن ها ؛ و.....غیره مراجعه می کنند که هرچند ما منکراینها نیستیم منتهی اینها روش خوبی برای شناخت وعلم ومعرفت نیست بلکه اینها بعدازبررسی ادله وبرهانها ازطریق آیات وروایات می تواند موردبررسی های عالمانه ونقد قرارگیرد.

ازنکات بسیارمهم این است که بغیرازقرآن درروایات بصورت محدود ولکن درمسائل دیگرمثل خوابها ومکاشفه ها و ملاقاتها و....یک رگه بسیارظریف ودقیق ازدست دشمن می توان دید.که توسط دشمنان آگاه ودوستان نادان به آنها دامن زده شده است وجامعه اسلامی ومسلمین راازدرون تهی کرده است.

بازاینجا می توان مثال زد که مثلا بطورمحسوس ازفقروفقیربسیارتعریف وتمجید شده است وازثروت تنفروبیزاری. وحال آنکه نه فقروفقیرنشانه ایمان است ونه ثروت وثروتمند نشانه گمراهی وکفروبی ایمانی واهل دنیا بودن؛ واینها دراسلام هرکدام تعریف دقیق خود رادارد.

ویاازحکومت وحکومتیان سرزنش می کنند درصورتیکه اسلام نمونه های آن رامعرفی کرده وخود معصومین دراین راه تلاشها کرده اند.

خلاصه برای بررسی مفاهیم دینی که کاربسیارمهم وتخصصی است باید سراغ منابع درجه اول رفت وبقیه رابا انها سنجید ومواظب باشیم ازطرف دشمنان اسلام فریب نخوریم.زیرادشمن دربسیاری ازموارد مستقیم بادین مبارزه نمی کند بلکه بصورتهای بسیارغیرمستقیم که یکی ازآنها حقایق ومفاهیم اسلامی راازجایگاه اصلی خودش منحرف کردن است.

خیلی مفاهیم خوبی دراسلام داریم مثل   شفاعت؛توسل؛زیارت؛دعا؛عبادت؛مستضعف؛اراده؛دنیا ؛ظهور؛فرج ؛اخلاص ؛ریا و....غیره که ممکن است دراثرتحریف کارکردهای اصلی خود راازدست بدهد بلکه به ضدارزش ازنظراسلام تبدیل شود ودرنتیجه جامعه اسلامی ومسلمین رادچاررکود وعقب افتادگی و...بکند بلائی که حدود سه قرن است با آن حداقل روبروهستیم.

ودرضمن معارف بشری اگرمورد تائید معارف الهی قراربگیرد اینها هم موردپسند اسلام است وبتعبیری جزء توحیدافعالی است.

امید است دیگران دراین موضوع تامل کنند وبه موردبحث ونقدبگذارند.