جوانان وچهاردغدغه
141 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 9:42:00 AM
موضوع: تبلیغ

معمولاجوانان پسربعدازدیپلم چهاردغدغه دارند:

1-تحصیل

2-سربازی

3-اشتغال

4-ازدواج

دخترها هم بغیرازسربازی سه دغدغه دیگررادارند ویا میشود گفت حداقل دودغدغه تحصیل وازدواج.

تجربه من این استکه که جوانانی که درسال اول ویا دوم دبیرستان بفهمند دنبال چی هستند وبنوعی راهشان راپیداکرده باشند بسیارموفق هستند.

زیرااگرجوانی بگوید من تا دیپلم درس میخوانم وبعد هم سربازی وبعد هم فلان شغل وبعد هم ازدواج بنظرمی رسد بسیارموفق باشد.

یا جوانی که بگوید تحصیلات تا عالی ترین مدارج علمی وبعداشتغال وازدواج این هم راه خودش راپیداکرده است.

ولی اگرجوانی نداند چکارکند؟؟؟ وچند سال همینطوربدون هدف به طرف جلوحرکت کند وچندین بارتصمیماتش راعوض کند معلوم نیست چه آینده ای درپیش دارد.

بنظرمن برای دختران بهترین گزینه اول ازدواج وبعددرس واشتغال است بخصوص اگرشوهرهمراه وهم کفوهم باشند.

دراین زمینه صدها مطلب است که افرادباید به مشاورجامع وآگاه ومتعهدرجوع کنند.