وحدت حوزه ودانشگاه
169 بازدید
تاریخ ارائه : 2/25/2015 11:37:00 AM
موضوع: سایر

1-آیا مراد وحدت علم ودین است؟

علامه جوادی آملی می فرمایند دانشگاه روی فعل الهی وحوزه روی قول الهی مطالعه وتحقیق می کند براین اساس هردونهاد فعالیتهایشان هم علمی است وهم دینی ونباید اینها راازهم جدابدانیم وتقابلی بین علم ودین قائل بشویم. مااگربه منابع دینی مراجعه کنیم سفارش زیادی به کسب علم وآگاهی شده است ودین بتعبیرصحیح وواقعی مادرعلم است.

2-آیا مراد ازوحدت حوزه ودانشگاه این است که یک تعداد استاد بین حوزه ودانشگاه تبادل گردد. این هم مراد نیست چون این دونهاد دوموضوع مستقل علمی دارند.

3-آیا مراد ازوحدت آمدن عده ای ازدانشگاهیان بطرف حوزه وبلعکس عده ای ازحوزه به دانشگاه بروند؟ اینهم الان بصورتی درجریان است زیرافرزندان بسیاری ازحوزویان دانشجو هستند وتعدادی ازفرزندان دانشگاهیان ویا تحصیل کرده گان دانشگاه حوزه آمده اند وتحصیل می کنند.

4-شاید بنظرصحیح این باشد که مراد ازوحدت حوزه ودانشگاه این است که دانشگاهیان انسانهای متدین باشند وچطورحوزویان درمسائل پزشگی ومهندسی وهنری وغیره دانشگاه رامرجع خودشان می دانند وبه آنها اعتماد ومراجعه و احساس نیازمی کنند ؛ بهمین شکل هم دانشگاهیان مرجع دینی خود راحوزه بدانند وبه علمای دینی مراجعه کنند ودین خود راازاینها بگیرند . واتفاقا دشمن درهمین زمینه فعالیت می کند که دانشگاه نسبت به علمای دینی وحوزه بی اعتماد وسوء ظن داشته باشند وبه اینها مراجعه نکنند. حتی رفتن یک تعداد روحانی به دانشگاه نمی تواند دلیل تدین دانشگاهیان باشد زیراممکن روحانی دانشگاه برود ودرس فیزیک وریاضی بدهد ویا حتی درس دینی ولی دانشگاه دینی ومتدین  به خاطرتبلیغات سوء نگردد. پس مراد این است طوری این ارتباط ایجاد گردد که دانشگاه مرجع دینی خود راحوزه های علمیه بداند.

5-موضوع مهمی که اینجا باقی می ماند وبرای آن باید تدبیرات جدی اندیشه شود بحث علوم انسانی اسلامی است که چگونه محقق گردد. ؟ دراین زمینه مراکزی مثل دانشگاه امام صادق (ع) وموسسه امام خمینی (ره) و غیره ایجاد شده است ولی مشگل هنوز حل نشده است.

6- دراینجا مناسب است یادآورشویم که اگربحث توحید ربوبیت تشریعی وتکوینی خوب تبیین شود وهمه نهادها و افراد به آن متدین شود وحدت حقیقی بین حوزه ودانشگاه ایجاد می گردد.

زیرامشکل بشرمعاصرطغیان دربرابرخداست که صورتهای مختلفی دارد .